Wsparcie ucznia

Pedagodzy

mgr Bożena Urbanek

mgr Kinga Hutniczak

 

Gabinet pedagogów mieści się na 4. piętrze!

Godziny pracy:
 

Dzień tygodnia

mgr Bożena Urbanek

mgr Kinga Hutniczak

poniedziałek

8.45-11.50 ; 12.35-13.50

9.00 - 13.00

wtorek

8.45 – 14.40

8.00 – 12.00

środa

8.00 – 12.30

9.40 – 14.40

czwartek

10.00 – 14.30

8.00 – 12.00

piątek

8.00 – 10.30

10.00 – 13.00

Czym się zajmujemy?

 • Organizowaniem i udzieleniem różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Wsparciem i pomocą dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w nauce oraz wymagającymi wsparcia emocjonalnego
 • Rozwijaniem zainteresowań i zdolności uczniów
 • Prowadzeniem rozmów wspierających, wyjaśniających i motywujących dla uczniów
 • Udzielaniem porad i informacji dla rodziców i nauczycieli
 • Wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
 • Podejmowaniem działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli
 • Zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 • Inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • Wspieraniem uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniem informacji w tym zakresie
 • Udzielaniem nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

W każdą środę w gabinecie pedagogów od 10.45 do 11.30 odbywają się Posiedzenia Zespołu ds. Wychowania i Profilaktyki, w czasie których omawiane są bieżące sprawy wychowawcze.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą skorzystać z porad, konsultacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w bezpośrednim kontakcie jak i poprzez pocztę zaufania.

Prowadzone przez nas zajęcia:

 • korekcyjno – kompensacyjne oraz z terapii pedagogicznej
 • z pogotowia dydaktycznego (pomoc w nauce)
 • z poradnictwa
 • z profilaktyki uzależnień
 • lekcje integracyjne
 • lekcje wychowawcze oraz interwencyjne

Ciekawe i rozwijające spotkania:

 • Mediatorów Rówieśniczych
 • Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów

Mediatorzy Rówieśniczy – ich zadaniem jest rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich. Gabinet Mediatorów Rówieśniczych mieści się na czwartym piętrze obok gabinetu pedagogów.

Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów działa przy stowarzyszeniu „Powrót” w Mikołowie. Młodzież uczestniczy w zajęciach dotyczących szkodliwości używania środków uzależniających, bierze udział w wyjazdach do sejmu i senatu. Oprócz tego uczestnicy w/w szkoły są liderami w promowaniu życia i zabaw bez używek.

Akcje charytatywne:

 • Świąteczne paczki dla uczniów
 • Udział w zbiórkach żywności w mikołowskich sklepach
 • Organizowanie akcji okolicznościowych z okazji świąt i uroczystości
 • Świąteczne ozdoby dla osób starszych

Przydatne linki:

 

ZAJRZYCIE DO NAS, ZAPRASZAMY!